REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 16.6.2020 KL 18.00 PÅ PLENA BAK MIDTEGGEN 14

 

Til stede fra styret:

 

Heidi Nordnes, Aud Bjørkum Hansen, Anne Alice Tårnesvik, Martin Kaarvand. Tadeusz Drazkowski

 

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

 

1. KONSTITUERING

I følge navnefortegnelse var det møtt 30 andelseiere og 6 fullmakter, til sammen 36 stemmer.

 

  1. Til møteleder ble valgt: Heidi Nordnes

  2. Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Randi Taftøy og Gjertrud Vik

  1. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

 

Til tellekorps ble valgt: Elin Tallaksen og Siv Stenmann

 

2. ÅRSOPPGJØR FOR 2019

A) Godkjennelse av regnskap.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2019.

 

B) Disponering av resultat.

Vedtak: Årets resultat, kr 7.658.426,- overføres annen egenkapital.

 

C) Revisors beretning

Vedtak: Revisjonsberetningen godkjennes.

 

3. GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR PERIODEN 2019 – 2020

Det er feil i innkallingen, godtgjørelse til styret skal være 249.473,-.

Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2019-2020 fastsettes til kr 249.473,-.

 

4. ENDRING AV VEDTEKTER

Den 1.1.20 trådte nye regler i Lov om burettslag i kraft angående korttidsutleie. Laget kan ikke vedtektsfeste en annen grense enn 30 dager. Styret foreslår at nye regler angående korttidsutleie tas inn i vedtektene under punktet bruksoverlating.

Forslag til tekst om korttidsutleie:

«4-2(5) Andelseier kan overlate bruken av hele boligen til andre i inntil 30 døgn årlig uten borettslagets samtykke (korttidsutleie).»

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

5. SAKER FRA EIERE

5.1. Basestasjoner fra Kjell Ring

Se vedlegg for beskrivelse.

Styrets innstilling: Styret ser ingen grunn til å fjerne dagens basestasjoner med antenneutstyr. Dette med bakgrunn i regler fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerthet.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt mot Ole Edvardt Staveli samt 3 andre beboeres stemmer.

 

5.2. El-billading fra Rune W. Hjelmseth

Se vedlegg for beskrivelse.

Styrets innstilling: På nåværende tidspunkt har ikke vi 400 V tilgjengelig og en ombygging til 400 V vil innebære bytte av et ukjent antall trafoer. Det er også få biler som kan benytte seg av 400 V-lading i dag. Lading på 230 V IT-nett er uansett ikke noe problem og vil kunne dekke behovet for lading hos oss.

For at e-verkene skal kunne utnytte strømmen i bilene og dette skal komme bileierne til gode, så må både bil, ladestasjon og styresystem støtte «bidirectional» energiflyt. Et slikt system finnes ikke i dag, og dagens stasjoner og styresystem vil trolig ikke kunne støtte dette. Det vil også her bli vanskelig å avgjøre hvem som skal «selge» strøm når.

Styret stiller seg derfor negativ til forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt.

 

5. VALG

Styret:

Styremedlem for 2 år: Anne Alice Tårnesvik, ME 10 A (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Styremedlem for 2 år: Martin Kaarvand, ME 14 C (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Varamedlemmer for 1 år:

  1. Leandro dos Santos, SR 63 B (gjenvalg)

  2. Jan Trygve Fredriksen, SR 59 B (gjenvalg)

  3. Jorunn Taftøy, SR 61 C (ny)

  4. Kjell Ring, ME 16 (ny)

  5. Terje Bakøy, SR 61 C (ny)

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Tunutvalg for 1 år:

 

LIA Anne Karin Nilsen SR 81B

Rune Nilsen « 81 B

Nevin Bardakci « 79B

 

TREKANTEN Gro Elin Tronseth « 71B

Helge Aune « 73A

Christina Ramsøy « 71 A

 

PRÆRIEN Jorunn Taftøy « 61C

Leandro dos Santos « 63B

Jan Trygve Fredriksen « 59 B

 

HØYVÅG Anny Eriksen « 51B

Irene Meland « 55B

Trine Nordnes « 53 B

 

TRØA Gjertrud Vik ME 2B

Heidi Nordnes « 2C

 

EGGA Anne Alice Tårnesvik « 10A

Kjell Ring « 16

Ken Roger Jensen « 10 A

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

 

Valgkomite for 1år:

Ann-Mari Lesund, SR 69C (gjenvalg)

Gjertrud Vik, ME 2B (gjenvalg)

Randi Taftøy, SR 67B (ny)

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

 

 

Møtet slutt ca kl 19.00

 

Aud B. Hansen Gjertrud Vik Randi Taftøy

Sign. Sign. Sign.