TIRSDAG 15.6.2010 KL 18.00 I REVEGÅRDEN


Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Randi Thrana,Viggo Olden, Rune Nilsen og Aud Bjørkum Hansen.

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

1. KONSTITUERING

I følge navnefortegnelse var det møtt 79 andelseiere og 4 fullmakter, til sammen 83 stemmer.

  1. Til møteleder ble valgt: Egil Lyngen

  2. Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Valgt til sekretær: Viggo Olden

Til å undertegne protokollen ble valgt: Kjell Stenhaug og Line Aamold Nesset.

  1. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

 

Til tellekorps ble valgt: Vivian Schancke, Kurt Bjørsvik og Geir Brede Hagerup.

2. ÅRSBERETNING FOR 2009

 

 

Styrets årsberetning for 2009 ble referert.

 

Vedtak: Godkjent uten innvendinger.

 

3. ÅRSOPPGJØR FOR 2009

 

a. Revisors melding ble referert.

  1. Hovedpostene i regnskapet ble referert. Styrets forslag til disponering av resultat ble referert.

 

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2009, og årets overskudd på kr 5 988 148,- overføres til annen egenkapital.

 

  1. Godtgjørelse til styret.

 

Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2009/10 fastsettes til kr 176.000,-.

 

4. BREDBÅND VIA FIBER

 

Forslag fremlagt av Rune W. Hjelmseth, Midteggen 12 B.

 

Styrets innstilling: Styret anbefaler tilbudet fra NTE i sin helhet.

 

Det kom motforslag om at IP-telefoni gjøres valgfri i samme pakke.

 

Vedtak: Borettslaget tilsluttes NTE kollektivt. Dette innebærer at alle andelseiere får kabel-tv og internett, og at dette betales via felleskostnadene. Det blir frivillig å abonnere på IP-telefoni.

 

5. NYE VINDUER STUE/KJØKKEN 3- OG 4-ROMS, NYTT VINDU STUE 2-ROMS SAMT NYTT VINDU SOVEROM 4-ROMS. ETTERISOLERING AV VEGGER HVOR VINDUER SKIFTES UT

 

Forslag fremlagt av Gritt Væren, Saupstadringen 63 A.

 

Styrets innstilling: Styret stiller seg positiv til forslaget, og ber om fullmakt til å iverksette prosjektet innenfor rammen på kr 25 millioner.

 

Spørsmålsrunde hvor blant annet den nye inndelingen av vinduene ble diskutert. De nye vinduene isolerer bedre enn de gamle mot støy. Sammen med bedre tetting og mer isolasjon så skal det bli merkbart bedre mht støy utenfra.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt.

 

6. EL-BILER

 

Forslag fremlagt av Rune W. Hjelmseth, Midteggen 12 B.

 

Styrets innstilling: Eier av El-bil må ha parkeringsplass i fellesgarasje, og etter søknad til styret - selv stå for kostnadene ved montering av utstyr for lader og måler, samt bekoste strømutgifter. Eiere av El-bil går foran i køen til garasjeplass.

Vedtak: Forslaget trukket av forslagsstiller.

7. VALG

 

Styremedlem for 2 år:

På valg: Rune Nilsen, SR 81 B (gjenvalg)

Vedtak: Rune Nilsen valgt ved akklamasjon.

Styremedlem for 2 år:

På valg: Jan Olav Børseth, SR 59 B (ny)

Det kom benkeforslag på Jan Ivar Stølan.

Vedtak: Valgt ble Jan Olav Børseth.


Varamedlemmer for 1 år:

Jan Ivar Stølan, SR 81 A (gjenvalg)

Heidi Wiedemann, ME 14 B (ny)

Morten Lindseth, ME 12 A (ny)

Tore Knudsen, SR 61 C (gjenvalg)

Eli-Brit Svendsen, SR 55 B (ny)

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Tunutvalg for 1 år:

LIA: Einar Engan, SR 81 A

Marie Væge, « 81 A

 

TREKANTEN: Hans Gilde, SR 69 C

Aud Bjørkum Hansen, « 69 C

 

PRÆRIEN: Tore Knudsen, « 61 C

Shahdoust Yazdani, « 63 A

 

HØYVÅG: Janne Beate L. Bakeng, « 53 A

Øyvind Bakeng, « 53 A

 

TRØA: Eymi Tello, « 2A

Kirstin Øyen, « 2 A

Rita Bue « ME 8

Heidi Nordnes, « ME 2 C

Line Aa. Nesset, « ME 2 A

 

EGGA: Klaas Bouke Zwaan, « 14 C

Mona Grytvik, « 14 B

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Valgkomite for 1 år:

Ann-Mari Lesund, SR 69 C (gjenvalg)

Håvard Karlsen, « 75 A (gjenvalg)

Bediha Güven, ME 8 (ny)

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

4 delegerte til TOBBs generalforsamling: Styret.

 

Møtet hevet kl 20.35

Line Aa. Nesset Kjell Stenhaug Heidi Nordnes

(sign.) (sign.) (sign.)