REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 15.5.2012 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

Til stede fra styret:
Heidi Nordnes, Rune Nilsen, Viggo Olden, Aud Bjørkum Hansen og Jan Olav Børseth

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.


1. KONSTITUERING
I følge navnefortegnelse var det møtt 39 andelseiere og 7 fullmakter, til sammen 46 stemmer.

a. Til møteleder ble valgt: Rune Nilsen
b. Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen
Til å undertegne protokollen ble valgt: Mildrid Solemsli og Synnøve Moland.

c. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.
Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.
Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

Til tellekorps ble valgt: Heidi Wiedemann, Sissel Aune, Amanda Olsen og Monika Solheim.

2.    ÅRSBERETNING FOR 2011
Styrets årsberetning for 2011 ble referert.
Vedtak: Godkjent.

3.    ÅRSOPPGJØR FOR 2011
a.    Revisors melding ble referert.
b. Hovedpostene i regnskapet ble referert. Styrets forslag til disponering av resultat ble referert.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2011, og årets underskudd på kr 5.616.230,- dekkes av annen egenkapital.
c. Godtgjørelse til styret.
Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2011/12 fastsettes til kr 182.000,-.


4. OPPARBEIDELSE AV NYE PARKERINGSPLASSER PÅ MIDTEGGEN
Styret anbefaler at det sendes søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for opparbeidelse av ca 24 parkeringsplasser foran Midteggen 6. Det kom forslag fra Wenche Nilssen om å utsette saken til det er avklart når den nye veien blir anlagt.
Vedtak: Saken utsettes.

5. VALG
Styremedlem for 2 år:    Rune Nilsen, SR 81 B         (gjenvalg)
Vedtak: Gjenvalgt ved akklamasjon.

Styremedlem for 2 år:    Jan Olav Børseth, SR 59 B    (gjenvalg)
Det kom benkeforslag på Jan Ivar Stølan.
Vedtak: Jan Ivar Stølan valgt med 22 mot 19 stemmer.

Varamedlemmer for 1 år:
Vedtak:
1. Vegar Hansen, SR 69 B
2. Heidi Wiedemann, ME 14 B
3. Bediha Güven, ME 2 A
4. Sindre Olsen, SR 63 A
5. Kristina Cepkenovic Karlsen, SR 75 A

Tunutvalg for 1 år:

LIA:

 

Marie Væge,         «      81 A
Anne Karin Nilsen,    «    81 B

TREKANTEN:

Aud B. Hansen,        SR     69 C
Kristian Hernes,        «     73 A
Gro Elin Tronseth,        «    71 B

PRÆRIEN:

Tore Knudsen,        «    61 C
Shahdoust Yazdani,    «    63 A

HØYVÅG:

Harald Meland,        «    53 A
Rune Hammervik,        «    57 B
Monika Solheim,        «    55 B

TRØA:

Eymi Tello,             «    2A
Line Aa. Olden,        «    ME 2 A    
Rolf Moland,        «    ME 2 C
Synnøve Moland,        «    ME 2 C

EGGA:

Heidi Wiedemann,        «    14 B
Elin Tallaksen,        «    14 B

Vedtak: Tunutvalgene valgt enstemmig.

Valgkomite for 1 år:    
Ann-Mari Lesund,        SR    69 C    (gjenvalg)
Håvard Karlsen,        «    75 A    (gjenvalg)
Berith Granmo,        «    73 B     (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

4 delegerte til TOBBs generalforsamling: Styret.

Møtet hevet ca  kl 20.00
Synnøve I. Moland        Mildrid Solemsli        Heidi Nordnes
(sign.)                (sign.)                   (sign.)